រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
Entrepreneur Award

Entrepreneur Award

Enterprise

EntrepreneurInvestorGuesthouseMassage and Spa

Application Documents

No.DocumentQuantity
1អាជ្ញាបណ្ណពីសាម៉ីវិស័យ1
2គម្រោងផែនការអាជីវកម្មសង្ខេប (Business Canvas)1
3ឯកសារ ព័ត៌មាន ឬវត្ថុសំអាង បង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យរបស់សហគ្រិន1
4ព័ត៌មាន រូបភាព ឬវីដេអូនៃសកម្មភាពរបស់សហគ្រិនចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ដល់សាធារណៈជន1
5ឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ (បណ្ណសរសើរ, កិច្ចសម្ភាសន៍ ជាដើម )1

Award Pictures
Logo
Logo | Download
Certificate
Certificate
To get updates, please fill your name and email address.

Top
Feedback and Complaint