រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
Social Welfare and Cultural Heritage Award

Social Welfare and Cultural Heritage Award

Enterprise

ResortHotelRestaurantSmall & Medium-sized Enterprises (SMEs) producing handicraftTourism CommunityGolf ClubTravel & Tours AgencyTourism SchoolGuesthouseMassage and Spa

Application Documents

No.DocumentQuantity
1អាជ្ញាបណ្ណពីសាម៉ីវិស័យ1
2ឯកសារគោលការណ៍ ឬព័ត៌មានស្តីពីសកម្មភាពគាំទ្រ និងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គម និងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ដូចមានចែងក្នុងលក្ខណវិនិច្ឆ័យទាំង៥ នៃរង្វាន់ប្រភេទនេះ1
3ឯកសារ ឬវត្ថុសំអាងបង្ហាញពីវិធានការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះ1
4តារាងសម្រង់ស្ថិតិស្តីពីសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ និងសង្គមនានាដែលធ្លាប់មានធ្វើ ឬចូលរួម1
5ព័ត៌មាន រូបភាព វីដេអូ ឬឯកសារផ្សេងៗដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពចូលរួម1
6វិញ្ញាបនបត្រ លិខិតសរសើរ ឬលិខិតបញ្ជាក់ ស្តីពីការធ្វើវិភាគទានក្នុងកម្មវិធី ឬសកម្មភាពនានា1
7ឯកសារ ព័ត៌មាន ឬវត្ថុសំអាងដែលបង្ហញពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលផលិតករក្នុងស្រុក1
8តារាងសម្រង់ស្ថិតិនៃផលិតផលដែលផលិតករក្នុងស្រុកទាំងនោះ1

Award Pictures
Logo
Logo | Download
Certificate
Certificate
To get updates, please fill your name and email address.

Top
Feedback and Complaint