រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
Best Workplace Award

Best Workplace Award

Enterprise

ResortHotelRestaurantSmall & Medium-sized Enterprises (SMEs) producing handicraftGolf ClubTravel & Tours AgencyTourism SchoolGuesthouseMassage and Spa

Application Documents

No.DocumentQuantity
1អាជ្ញាបណ្ណពីសាម៉ីវិស័យ1
2ឯកសារគោលការណ៍ការងារសម្រាប់បុគ្គលិក (សៀវភៅបុគ្គលិក កិច្ចសន្យាការងារ ការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួល ថេរវេលាធ្វើការ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង វិន័យទូទៅ ទំហំការងារ និងសេចក្តីណែនាំដំបូងផ្តល់ទៅបុគ្គលិក... ជាដើម)1
3ឯកសារគោលការណ៍ ឬព័ត៌មានស្តីពីកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកនានា1
4ឯកសារ ព័ត៌មាន រូបភាព ឬវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីទាំងនេះ1
5ឯកសារគោលការណ៍ ឬព័ត៌មានស្តីពីកម្មវិធីបង្កើនបរិយាកាស និងទំនាក់ទំនងល្អនៅកន្លែងធ្វើការ (ការប្រកួតកីឡា, ដំណើរកំសាន្ត, កម្មវិធីជួបជុំកំសាន្ត ជាដើម)1
6ឯកសារ ព័ត៌មាន រូបភាព ឬវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីទាំងនេះ1
7វត្តមាននៃការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកតាមរយៈការផ្តល់ជាប័ណ្ណសរសើរ ពានរង្វាន់ ឬប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ជាដើម1
8ឯកសារធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់បុគ្គលិក1
9ឯកសារ ព័ត៌មាន ឬវិក័យបត្របង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងទៅលើសុខភាពរបស់បុគ្គលិក1
10វត្ថុសំអាង រូបភាព ឬព័ត៌មានអំពីការរៀបចំឲ្យមានបរិយាកាសកន្លែងធ្វើការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ (ប្រអប់សង្គ្រោះបឋម បំពង់ពន្លត់អគ្គីភ័យគ្រប់គ្រាន់ ច្រកចេញគ្រប់គ្រាន់ពេលមានអាសន្ន ជាដើម)1

Award Pictures
Logo
Logo | Download
Certificate
Certificate
To get updates, please fill your name and email address.

Top
Feedback and Complaint