រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ

In order to ensure equitable distribution of the fruits of tourism growth among all actors and especially to promote “Tourism as on-site export”, the Ministry of Tourism has rolled out a campaign called “Join hands in using Khmer products in tourism industry”, which aims to increase opportunities for local producers, farmers, handicraft makers, small and medium entrepreneurs, souvenir product makers, and other relevant stakeholders to market and sell their products in the tourism industry.

As such, the “Khmer Product Usage Award” has been introduced to promote the consumption of products made by farmers, handicraft makers, and other local producers, and to expand their markets for income generation to raise the living standard of the people.

The following three criteria will be used to score compliance with the requirements and determining the granting of the award.

ល.រ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ចំនុចទាមទារ

ពិន្ទុ

1

ចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ

- មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ

- គោលការណ៍ទាំងនោះចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលក្នុងគម្រោងផែនការអាជីវកម្ម

៣០%

2

សកម្មភាពអនុវត្ត
ជាក់ស្តែង

- ត្រូវមានការអនុវត្តជាក់ស្តែងទៅតាមគោលការណ៍ ដោយមានបញ្ជាក់អំពីប្រភេទផលិតផលដែលប្រើប្រាស់

- កំរិតនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ យ៉ាងហោចណាស់ ៣០% នៃផលិតផលដែលប្រើប្រាស់សរុបនៅក្នុងទីតាំងអាជីវកម្ម

៣០%

3

វត្តមានកិច្ចសន្យាជាមួយ
ផលិតករក្នុងស្រុក

- ត្រូវមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាកសិករ សិប្បករ ឬ
ផលិតករក្នុងស្រុក ក្រោមទំរង់ជាកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលមធ្យម ឬវែង ដើម្បីធានាដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទាន់ពេលវេលា និងប្រកបដោយគុណភាព

៤០%

 

ចំពោះរង្វាន់ប្រភេទនេះ គឺទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសបំពេញតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យទាំង០៣នេះ ឲ្យ​បាន ១០០% ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់សម្រាប់ “ធុរកិច្ចដែលមានស្នាដៃឆ្នើ​មក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ” ។

សហគ្រាស

រមណីយដ្ឋានសណ្ឋាគារភោជន័យដ្ឋានផ្ទះសំណាក់ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា

ឯកសារដាក់ពាក្យ

ល.រ.ឯកសារចំនួន (ច្បាប់)
អាជ្ញាបណ្ណពីសាម៉ីវិស័យ
ឯកសារអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ (អាចជាគោលការណ៍របស់សហគ្រាស និងទិន្នន័យកំរិតនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ)
ឯកសារសំអាង រូបភាព ឬវីដេអូអំពីការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងដោយមានបញ្ជាក់អំពីប្រភេទផលិតផលដែលប្រើប្រាស់
ព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាកសិករ សិប្បករ ឬផលិតករក្នុងស្រុក

រូបភាពនៃរង្វាន់
ស្លាករង្វាន់
ស្លាករង្វាន់ | ទាញយក
វិញ្ញាបនបត្រ
វិញ្ញាបនបត្រ
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង