រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ជ័យលាភីប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩
រង្វាន់ពិសេស “រង្វាន់សម្តេចតេជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតង​ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍”
១០
១១
១២
១៣
១៤
១៥
១៦
១៧
១៨
១៩
២០
២១
២២
២៣
២៤
២៥
២៦
២៧
២៨
២៩
៣០
៣១
៣២
៣៣
៣៤
៣៥
៣៦
៣៧
៣៨
៣៩
៤០
៤១
៤២
៤៣
៤៤
៤៥
៤៦
៤៧
៤៨
៤៩
៥០
៥១
៥២
៥៣
៥៤
៥៥
៥៦
៥៧
៥៨
៥៩
៦០
៦១
រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតង​ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
១០
១១
១២
១៣
១៤
១៥
១៦
១៧
១៨
១៩
២០
២១
២២
២៣
២៤
២៥
២៦
២៧
២៨
២៩
៣០
៣១
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង