រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
ជ័យលាភីប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤
រង្វាន់ពិសេស “រង្វាន់សម្តេចតេជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតង​ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍”
គ្មានទិន្នន័យ
រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតង​ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង