រង្វាន់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
Eco-Business Awards for Tourism
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតរង្វាន់ពិសេសសម្រាប់ធុរកិ...
១៦ កញ្ញា ២០១៥ | 3235

 

 

 

ឯកសារភ្ជាប់
១. add_attachment_0_1442372609.pdf (ទំហំ: 2.09 MB | ទាញយក: 888)
២. add_attachment_0_1442373418.jpg (ទំហំ: 122.15 KB | ទាញយក: 852)
៣. add_attachment_1_1442373418.jpg (ទំហំ: 106.57 KB | ទាញយក: 817)
៤. add_attachment_2_1442373418.jpg (ទំហំ: 79.25 KB | ទាញយក: 798)
៥. add_attachment_3_1442373418.jpg (ទំហំ: 152.25 KB | ទាញយក: 811)
ឯកសារស្រដៀង
គ្មានទិន្នន័យ
សូមបំពេញឈ្មោះ និងអ៊ីម៉េល ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក៖

ទៅលើ
បញ្ចេញមតិ និងពាក្យបណ្តឹង